Pages

Ciljana  inaktivacija gena GFP u E. coli metodom CRISPR/Cas9
Ciljana inaktivacija gena GFP u E. coli metodom CRISPR/Cas9
Mila Vuković
U radu je prikazana primjena metode CRISPR/Cas9 za ciljanu inaktivaciju gena koji kodira za zeleni fluorescentni protein (GFP) u bakteriji E. coli. Eksperiment je proveden tako da su se primjenom bioinformatičkih alata dizajnirale vodeće RNA molekule čiji su odgovarajući DNA oligonukleotidi uneseni u plazmid BPK764. Ovaj plazmid je specifičan po tome što sadrži gen za kaspazu Cas9 i insercijsko mjesto za unos molekule sgRNA. Drugi ključni plazmid je pGLO jer on sadrži gen GFP čija...
Citoplazmatsko nasljeđivanje
Citoplazmatsko nasljeđivanje
Anthea Paut
Najveći dio ljudskog genoma nalazi se u DNA molekulama smještenima u kromosomima u jezgri. Međutim, postoje geni izvan jezgre, smješteni u citoplazmi, koji kodiraju za mnoge proteine i za život značajne životne procese. Takvi geni nazivaju se citoplazmatski geni. Najznačajniji takvi geni čovjeka nalaze se u staničnim mitohondrijima, dok se oni u biljaka nalaze u mitohondrijima i kloroplastima. Mitohondriji su glavni proizvođači stanične energije i njihova...
Citoskelet
Citoskelet
Mihaela Krmek
Citoskelet ili stanični kostur je složena mreža bjelančevinastih niti karakterističnih za visoko organiziranu citoplazmu eukariotskih stanica. Sastoji se od najmanje tri tipa struktura: aktinskih filamenata, intermedijarnih filamenata te mikrotubula. Citoskelet predstavlja evolucijski iskorak eukariotske stanice u odnosu na prokariotsku. Daje oblik životinjskim stanicama, omogućuje gibanje stanica i staničnih dijelova kao i usidrenost staničnih organela i citoplazmatskih enzima...
Cjeloviti razvoj internetske aplikacije na primjeru uređivača teksta za dislektičare
Cjeloviti razvoj internetske aplikacije na primjeru uređivača teksta za dislektičare
Paola Pašalić
U ovome radu, za razvoj internetske aplikacije, primijenjene su sljedeće popularne tehnologije: MongoDB Atlas, Express.js, React, Node.js i Draft.js. Izgrađen je uređivač teksta pod nazivom „Dyslexia Editor Reading Helper“, skraćeno DERH koji je po svojoj strukturi „full stack“ mrežna aplikacija, za osobe s poteškoćama u učenju i čitanju. Postavljena je na Heroku poslužiteljskoj platformi. Osim navedenog, prikazan je način testiranja osnovnih operacija koje se...
Cjeloživotno obrazovanje u području temeljnih znanja iz računarstva i informatike
Cjeloživotno obrazovanje u području temeljnih znanja iz računarstva i informatike
Dragica Stjepanović
U ovom završnom radu dan je pregled odnosa cjeloživotnog obrazovanja, digitalne kompetencije i ECDL certifikata. Priprema za certificiranje može biti u nekom od učilišta ili samo stalno uz priručnike ili e-seminare. Ovdje predstavljeni e-seminari Učilišta Algebra su seminari koje koriste polaznici programa obrazovanja za ponavljanje, sistematizaciju i pripremu za ispite. Seminari su kreirani metodom oblikovanja nastave i digitalnim alatima iz Bloomove taksonomije, stavljajući kao...
Dashboard za financijska tržišta
Dashboard za financijska tržišta
Domagoj Puljić
Osnovni cilj diplomskog rada je razviti potpunu web aplikaciju prilagodljivog dizajna. Aplikacija treba omogućiti (1) registraciju i prijavu novih korisnika, (2) prikaz informacija o trenutnom stanju na burzi, (3) dodavanje vlastitog dioničarskog portfolija, (4) prikaz najnovijih vijesti o dionicama koje korisnik posjeduje, (5) usporedbu kretanja više dionica za više vremenskih razdoblja. Da bi to postigli potrebno je riješiti glavni problem s kojim se možemo susresti pri ...
De Bruijnovi grafovi i primjene u bioinformatici
De Bruijnovi grafovi i primjene u bioinformatici
Ana Vučak
Sekvenciranje DNK, odnosno određivanje poretka nukleotida u genomu, ima važne primjene, kao što su proučavanje utjecaja lijekova i podložnosti bolestima. Tehnologijom koja je danas dostupna nije moguće sekvencirati cijeli genom, nego dobivamo podnizove od kojih ga na različite načine rekonstruiramo. Često korišten pristup su de Bruijnovi grafovi, vrsta usmjerenih grafova koje je uveo matematičar Nicolaas de Bruijn. Koristeći dobivene podnizove genoma jednakih duljina konstruiramo...
Demonstracija ovisnosti puta o akceleraciji i vremenu kod kotrljanja kuglice niz kosinu
Demonstracija ovisnosti puta o akceleraciji i vremenu kod kotrljanja kuglice niz kosinu
Iva Papak
Pri kotrljanju kuglice niz kosinu na nju djeluje sljedeće sile: sila teže koja privlači tijelo prema središtu Zemlje, reakcije podloge, sila trenja između podloge i kuglice te otpor zraka. U teorijskom dijelu rada pokazano je da se, pod određenim uvjetima, kuglica kotrlja jednoliko ubrzano bez klizanja. Pretpostavljena je kvadratna ovisnost, i o radijusu i o brzini centra mase, otpora zraka. Pertubativnim računom određena je analitička veza između gubitka mehaničke energije...
Detekcija i uklanjanje pristranosti iz podataka za uvježbavanje
Detekcija i uklanjanje pristranosti iz podataka za uvježbavanje
Sara Šušnjara
Veliki porast mogućnosti i sve veća prisutnost sustava utemeljenih na AI-u u životima ljudi postavljaju pitanja o utjecaju, upravljanju, etici i odgovornosti ovih tehnologija. Sustavi temeljeni na strojnom učenju donose odluke koje nekada direktno utječu na ljudske sudbine. Iako bi neživi sustavi trebali biti nepristrani, praksa je pokazala da algoritmi često diskriminirajuće tretiraju određene skupine. Računala donose odluke na temelju naučenog, a uče iz podataka koje im...
Detekcija razine koncentracije za vrijeme rješavanja problema
Detekcija razine koncentracije za vrijeme rješavanja problema
Tino Asanović
Glavni problem ovog zadatka je bio osmisliti i realizirati aplikaciju koja će valjano očitavati i ispisivati razinu koncentracije dok se rješavaju zadatci. Uz windows form aplikaciju, opisani su dodatni pojmovi bez kojih ne bi mogli razumjeti rad aplikacije i uređaja. Aplikacija je izrađena u programskom jeziku C#, korišten je NeuroSky mindwave set i testirane su tri osobe. Razine zadataka su podijeljene u tri težine te testirana osoba mora svaku od razina proći. Rezultati testa su...
Detekcija usmjerenosti pogleda i upravljanje računalom primjenom računalnog vida
Detekcija usmjerenosti pogleda i upravljanje računalom primjenom računalnog vida
Marija Gizdić
Računalni vid je područje koje obuhvaća metode za stjecanje, obrade, analiziranja i razumijevanja slike i, općenito, višedimenzionalnih podataka iz realnog svijeta u cilju dobivanja numeričkih ili simboličkih informacija. Klasični problem računalnog vida, obrade slika, i strojnog vida je utvrđivanje sadrži li slika određeni objekt, značajku ili aktivnost. Prepoznavanje lica je jedan od najizazovnijih problema računalnog vida. Detekcija oka i pogleda ima mnoge primjene u...

Pages