Pages

Development of an extended amino acid hydrophobicity scale
Development of an extended amino acid hydrophobicity scale
Luka Gujinović
Hydrophobicity is one of the main attributes of amino acid side-chains. Hundreds of different hydrophobicity index scales, varying significantly in their contents and value ranges, were mainly created by, either experimental measurement, or theoretical calculations. In this thesis, a consensus hydrophobicity scale was developed. We have done a literature search using appropriate keywords and collected as many published hydrophobicity scales as we could find. These, together with more than...
Diferencijski skupovi
Diferencijski skupovi
Bože Markovina
Rad ne sadrži sažetak.
Digitalna demencija
Digitalna demencija
Petra Tolić
U ovom radu govorit će se o utjecaju prečestog korištenja digitalnih medija na kognitivne sposobnosti ljudi. Jedna od posljedica prečestog korištenja digitalnih medija je digitalna demencija. Digitalna demencija za posljedicu ima propadanje neurona i sinapsi uslijed njihove nedovoljne kognitivne opterećenosti. U prvom dijelu rada dan je pregled niza istraživanja kojima su potvrđene teze koje govore o štetnosti prečeste upotrebe digitalnih medija, utjecaju digitalnih...
Digitalna elektronika
Digitalna elektronika
Josip Kunčić
Digitalna elektronika svakim danom sve više napreduje pa je tako i njezina primjena sve šira. On je grana elektronike koja proučava elektroničke sklopove koji se koriste za obradu i kontrolu digitalnih signala. Logički sklopovi osnovna su jedinice od kojih je građeno računalo, a temelje se na matematičkoj logici. Dio matematičke logike je Booleova algebra koja se bavi pravilima pomoću kojih se provode logičke operacije. Složeniji sklopovi se nazivaju integrirani krugovi i...
Digitalna pristupačnost
Digitalna pristupačnost
Fani Ceranja
Završni rad pobliže prikazuje vrste tjelesnih oštećenja koje utječu na interakciju čovjeka s računalom. Redom objašnjava koja su najbolja rješenja za oštećenje sluha, oštećenje vida te motoričke i kognitivne poremećaje, s naglaskom na vidna oštećenja. Nudi popis preporuka za HTML strukturu pri izradi web-stranica. Navedeni su neki zakoni i propisi na razini države, europske unije i svijeta. U zadnjem poglavlju je prikazan završni projekt koji je web-stranica ...
Digitalna pristupačnost za slabovidne i osobe s disleksijom
Digitalna pristupačnost za slabovidne i osobe s disleksijom
Katarina Cvitković Đone
Završni rad opisuje vrste tjelesnih oštećenja koja se odnose na vid i kognitivni poremećaj-disleksiju. Prikazuje probleme koji utječu na interakciju čovjeka s računalom i objašnjava koja su najbolja rješenja prilagođavanja web stranica za osobe sa oštećenjem vida i disleksijom Navedeni su zakoni i propisi na razini države, europske unije i svijeta koji se odnose na digitalnu pristupačnost. Zadnje poglavlje prikazuje završni projekt, odnosno aplikaciju koja je utemeljena na...
Digitalni alati za vrednovanje znanja iz početnog programiranja u Pythonu
Digitalni alati za vrednovanje znanja iz početnog programiranja u Pythonu
Krešimir Sudar
Digitalni alati za vrednovanje znanja iz početnog programiranja u Pythonu je diplomski rad koji obrađuje teme učenja, vrednovanja znanja, digitalnih alata i primjenu istih u obrazovanju. Cilj rada je bio oblikovanje digitalnog alata kojeg će studenti moći koristiti za rješavanje zadataka iz kolegija Programiranje 1, gdje će alat automatski dodjeljivati ocjenu studentu. Aplikaciji imaju pristup dva tipa korisnika: učenik i nastavnik. Nastavnik je korisnik koji ima mogućnost...
Digitalni termometar
Digitalni termometar
Karlo Žeravica
Rad ne sadrži sažetak.
Dijagnostičke referentne razine u dijgnostičkoj radiologiji
Dijagnostičke referentne razine u dijgnostičkoj radiologiji
Tomislav Mičić
Razvojem moderne fizike došlo je do sve boljeg opisa atomske strukture te ulaska u subatomski svijet. Konstitucijski atom se sastoji od: protona, neutrona i elektrona, koji u točno definiranim uvjetima čine organizacijsku cjelinu, ali ukoliko postoji dovoljno energije čestice mogu postati slobodne ili pak ako je energija ispod praga ionizacije može doći do kvantnih prijelaza te emisije elektromagnetskog zračenja. Svaki takav oblik oslobođene materije naziva se zračanjem i...
Dinamika međuplanetarne prašine pod utjecajem negravitacijskih sila
Dinamika međuplanetarne prašine pod utjecajem negravitacijskih sila
Marija Baljkas
Gibanje međuplanetarne prašine upravljano je gravitacijskim silama te silama uzrokovanim Sunčevim zračenjem. Primarni efekt zračenja je radijalni tlak zračenja , a sekundarni efekt je Poynting Robertson efekt. Problem dinamike čestica rješavan je numeričkom integracijom u C++-u pomoću 'Position Extended Forest –Ruth Like' algoritma. Promatrano je ponašanje čestica u ovisnosti o njihovoj veličini te početnoj brzini. Naglasak je stavljen ...
Dinamička svojstva linearnih i cikličkih alkana
Dinamička svojstva linearnih i cikličkih alkana
Ivan Koljanin
Promatrana su svojstva tekućina pentana, heksana, cikloheksana i ciklopentana na 300 K. Alkani su promatrani u „united atoms” modelu te su prije same simulacije klasificirani u točkaste grupe alatima teorije grupa. Za svaki od alkana po klasifikaciji je određena reducibilna reprezentacija te teorijski pretpostavljen vibracijski spektar, infracrvena i Ramanova aktivnost. Drugi dio rada bavi se simulacijama molekularne dinamike alkana u OPLS i TraPPE polju sile. Promatrana su...
Diracova jednadžba za slobodnu česticu
Diracova jednadžba za slobodnu česticu
Jelena Božić Kudrić
Cilj ovog rada je pobliže upoznavanje s Diracovom jednadžbom koja opisuje ponašanje elektrona koji se giba relativističkom brzinom. Potaknut neuspjelim pokušajima fizičara da interpretiraju pojam negativne energije, Dirac je formirao svoju jednadžbu. Njegov rad i predviđanja su u to vrijeme bili revolucionarni. Svojim objašnjenjem pojma negativne energije je predvidio cijeli novi svijet sagrađen od antimaterije. Polazeći od Schrödingerove jednadžbe, preko Klein-Gordonove...

Pages